Maandag 16 oktober 2017

GEMEENTEBESTUUR ROOSENDAAL BLIJFT GEVAAR SLECHT ONDERHOUDEN FIETSPADEN ONDERSCHATTEN

In het slotminuutje dat voor wethouder Hans Verbraak was uitgetrokken ter afsluiting van de Cultuurprijsuitreiking In De Kring antwoordde deze op een vraag van presentator Dave Luza wat hij graag in zijn vrije tijd doet: FIETSEN. Dat is een hobby die de bestuurder deelt met heel wat stadgenoten, getuige de enorme drukte zondag 15 oktober op de gemeentelijke fietspaden. De agenda van De Kring vermeldde slechts één jeugdactiviteit en daarom besloot ik zijn voorbeeld op deze warmste 15 oktoberdag uit de geschiedenis te volgen. De zonnestralen wenkten uitnodigend om weer eens letterlijk en figuurlijk te gaan kijken hoe de sportparken Hulsdonk en Vierhoeven erbij lagen.

Op Hulsdonk was het als vanouds heerlijk wandelen van de hockeyactiviteiten van De Pelikaan, waar vijftienjarige meisjes en de heren veteranen er met (over)verhitte hoofden stevig  tegenaan gingen, naar de vele voetbalactiviteiten van de RKVV Roosendaal. Na dat sportieve spektakel een uurtje te hebben aangezien, zette ik koers richting Vierhoeven, waar tot mijn verbazing slechts een activiteit viel te ontwaren: een thuiswedstrijd van korfbalvereniging Keep Fit. Het viel me hier weer op dat de dames veel fanatieker de strijd aanbinden met de tegenstander dan hun mannelijke teamgenoten. Een van de hittepitjes reageerde verbaal zo sterk afkeurend op de beslissing van de (mannelijke) scheidsrechter dat dit haar op een stevige vermaning kwam te staan. ‘Jij houdt onmiddellijk je mond en je gedraagt je verder normaal. Is dat duidelijk/’, meende ik de scheids te horen briesen.  Hittepetitje gaf zich echter nog niet gewonnen en er spontaan zich een discussie van een Rutte-Wilders-achtig niveau. ‘Man, doe alsjeblieft zelf normaal’, kaatste ze de (korf)bal terug. De man in het geel toonde zich de verstandigste van de twee en reageerde verder niet op deze provocatie. ‘Mooi weer, en het is best gezellig zo, met al die mensen in tuinstoeltjes op het terras. Waarom zou ik de sfeer bederven met een officiële straf?’, zal hij ongetwijfeld met een retorische inslag hebben gedacht.  Naast de fietsrit was ik zelf tot een extra inspanning genoodzaakt. Het zo zorgvuldig mogelijk zien te ontwijken van al het organisch afval waarmee de fietspaden in deze tijd van het jaar geplaveid zijn. Natuurlijk heb ik in mijn politieke PVC-gedaante al vaak bij ons empathische gemeenbestuur aangedrongen op een hogere veegfrequentie van de fietspaden. Ruim twee jaar geleden –het was toen half september- heb ik dit uitvoerig aan de orde gesteld. Omdat in Roosendaal bestuurlijke ezels zich aan dezelfde steen blijven stoten, ben ik eigenlijk tegen beter weten in opnieuw in de pen geklommen. De gemeenschap werd enkele maanden terug opgeschrikt door een eenzijdig ongeval met dodelijke afloop op een van de fietspaden dat regelrecht op slechts onderhoud viel terug te voeren. Op de Rucphensebaan raakte toen een vrouw op een snorscooter zwaargewond nadat ze over een los liggende stoeptegel was gereden. Snelle herstelreparaties en het adequaat vrijhouden van afval zijn beide essentiële onderdelen van de gemeentelijke zorgplicht die B&W heeft met betrekking tot het beheer van de fietspaden. Uit veiligheidsoverwegingen mag hier nooit mee gemarchandeerd worden. Je zou dan toch redelijkerwijs mogen verwachten dat de gemeente hier lering uit heeft getrokken en onmiddellijk beterschap belooft. Maar zie het antwoord dat ik op mijn tweede verzoek mocht ontvangen. Met het nodige chagrijn, ook dat nog. Geheel ten onrechte stelde de afdeling Communicatie dat het antwoord al verstuurd was en dat ik als PVC-partijleider wellicht mijn administratie niet op orde had. Natuurlijk bleek dat de fout bij het Stadskantoor lag: die had domweg verzuimd de brief te versturen. Van voortschrijdend inzicht of een mea culpa is bij B&W in het geheel geen sprake. Ze volstond met de communicatiemedewerker het antwoord van 2015 nog eens te laten herhalen. Dat luidde: De straten van kerkdorpen en de fietspaden worden meerdere keren per jaar in opdracht van de gemeente geveegd. Het doel is om aan de door de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteit te voldoen. De gemeente is intensief bezig de openbare ruimte schoon te houden en het college ziet geen mogelijkheden om het onderhoud verder op te voeren’. De ergste zin moet dan nog komen: Omdat de situatie niet verschilt van die in 2015 wordt volstaan met te verwijzen naar bovenstaand antwoord. Verschilt de situatie niet van die in 2015? Triest genoeg zijn we toch een dodelijk ongeval verder en ik zie regelmatig –ook zondag de 15e weer- fietsers en vele anderen die tegenwoordig gebruikmaken van het fietspad onderuit gaan ten gevolge van het in gebreke blijven van het gemeentebestuur. Ik hoop oprecht dat wethouder Verbraak, die ik persoonlijk als een aardige kerel ken met wie ik destijds een Jan Mol-project tot een goed einde bracht, niet tot die gevallenen behoort. ‘Het College ziet geen mogelijk om het onderhoud verder op te voeren?’ B&W geeft zichzelf daarmee niet alleen een brevet van onvermogen, maar spreekt daarmee tevens het failliet uit van het openbaar bestuur. Zit Saver soms aan het maximum van zijn inzetbare capaciteit? Heeft de gemeente geen potjes meer waaruit deze extra inzet bekostigd kan worden? De communicatie is dus weer eens ver onder de maat. Het spreekt vanzelf dat de PVC aanvullende vragen gaat stellen, en uiteraard suggesties zal doen om de overlast te voorkomen en weg te nemen.                

Onderstaand: brief aan het College van B&W, 16-10-2017

Gemeente Roosendaal
Stadserf 1
4700 KA Roosendaal

16-10-2017

Betreft: Beter onderhoud fietspaden in Roosendaal
Bestemd: College van B&W, leden der gemeenteraad,

Geacht College,
Het verbaast me dat ik na zoveel nietszeggende antwoorden nog steeds verbijsterd kan raken door een reactie van uw College. Dat betreft in dit geval uw schrijven van 4 oktober inzake het onderhoud van het fietspad langs de Van Beethovenlaan.
U denkt zeer gemakzuchtig te kunnen volstaan met het herhalen van de reactie die u reeds op 17 september 2015 gaf op een soortgelijk verzoek, met als afsluitende ‘verklaring’: Omdat de huidige situatie niet verschilt van die in 2015 wordt volstaan met te verwijzen naar bovenstaand antwoord. Ik dacht dat we triest genoeg toch een eenzijdig ongeval met dodelijke afloop verder zijn dat rechtstreeks is terug te voeren op gebrekkig onderhoud. Zie mijn bijgaande uiteenzetting.
Net als wethouder Hans Verbraak mag ik graag fietstochtjes maken door de gemeente, maar omdat menig fietspad in en rond het centrum bezaaid ligt met (organisch) afval is dat niet bepaald voortdurend een ontspannende bezigheid. Ook gisteren weer op die zonnige stralende zondag de 15e oktober heb ik weer diverse fietsers zien vallen over obstakels die daar niet thuishoren.
U geeft aan geen kans te zien het genoemde onderhoud verder op te voeren. Hoe dat zo, geacht College. Heeft Saver zijn taks bereikt?, zijn er geen gemeentelijke potjes meer die voor dit doel aangewend kunnen worden? Heeft de gemeente al het belastinggeld besteed aan die zinloze ring rond Roosendaal, die nu al maanden verkeers- en geluidsoverlast veroorzaakt? Is er teveel geld gestoken in het ‘Lover van Lok’ op de Nieuwe Markt? Beseft B&W wel dat ze zich met dit standpunt een brevet van onvermogen toekent? Met veiligheid in het openbaar gebied mag en kun je als verantwoordelijk gezagsdragers niet marchanderen.  U zult dat toch ook onderschrijven.  
Gelukkig ziet de PVC wel mogelijkheden. In het tweede verzoek ligt dit al gedeeltelijk besloten. Door het snoeiproces van het gemeentelijk groen over een andere boeg te gooien, kun je al een flinke slag slaan. Regelmatig word ik ’s ochtend voor acht uur wakker geblaft door een gemeentelijke bladblazer die nu eens geen lucht maar bladeren verplaatst van het ene gedeelte van een parkeerterreintje achter de Markt naar de andere zijde. Kan zo’n ambtenaar niet nuttiger worden ingezet? De vraag stellen is hem beantwoorden.

De PVC is er nooit voorstander van geweest om burgers met een bijstandsuitkering in te zetten voor een soort arbeidspool. Dat getuigt van weinig respect en kan een stigmatiserende uitwerking hebben. Zeker wanneer deze mensen in een voor buitenstaanders herkenbaar hesje worden gestoken. Maar nu dit eenmaal regeringsbeleid is, wil de PVC van het College het volgende weten:
Hoeveel mensen met een bijstandsuitkering telt de gemeente Roosendaal momenteel?
Hoeveel van deze mensen zijn door de gemeente aan het werk gezet?
In hoeverre is hier sprake van vrijwilligheid en dwang?
In hoeverre wordt er rekening gehouden met ieders persoonlijke omstandigheden?
In hoeverre acht u het denkbaar en haalbaar om deze mensen in te zetten bij het onderhoud en (in het laatste geval) reparaties van het openbaar groen en de fietspaden?   
Ik adviseer u alle vragen in dit schrijven zo volledig mogelijk te beantwoorden. Omdat het hier deels om concrete informatie handelt, zou ik deze brief ook als WOB-verzoek kunnen indienen. Ik hoop en vertrouw erop dat u mij daartoe geen aanleiding geeft.
Onderstand; brief 1 oktober PVC aan College van B&W

PVC dringt aan op beter onderhoud fietspaden   

De PVC is allesbehalve tevreden over de wijze waarop Saver en de gemeente de fietspaden onderhouden. Tot vier keer toe heeft de partij een dringend verzoek bij de klantenservice van Saver weggelegd om het fietspad langs de Van Beethovenlaan aan beide kanten veel frequenter te laten vegen. Of aan dat verzoek voldaan is, valt lastig te beoordelen. Feit is wel dat dit fietspad constant bezaaid ligt met organisch afval, afkomstig van de rij bomen die langs het fietspad staan opgesteld. Veelal betreft dit afval waar scherpe kantjes aan zitten, waardoor de natuurlijke weerstand van de fietsbanden zwaar onder druk komt te staan.
 
In deze tijd van het jaar kan Saver in de visie van de PVC dan ook niet volstaan met de huidige veegfrequentie. Omdat het waarschijnlijk de gemeente is die opdracht aan Saver moet geven om de fietspaden beter te onderhouden, is dit dringende verzoek ook gericht aan het Stadskantoor, ter attentie van wethouder Theunis. Zoals bekend is de PVC voorstander van structurele oplossingen. De gemeente zou de plantsoenendienst bij voorbeeld opdracht kunnen geven om het groen langs de fietspaden vaker te laten snoeien. Voorkomen is immers beter dan genezen. ‘Hoe je het ook wendt of keert, de gemeente en Saver dragen samen verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de fietspaden, het is dan ook niet meer dan logisch dat ze in onderling overleg onmiddellijk maatregelen treffen’, aldus de PVC.  De partij wil weten hoe beide partijen denken dit probleem op te lossen en op welke termijn.  Hoewel de klacht zich richt op de Van Beethovenlaan, is er op het fietspad langs het Vrouwenhof sprake van een vergelijkbare malaise.