Vrijdag 19 januari 2018

VERKIEZINGSKOORTS LEIDT EINDELIJK TOT WEREN GEMOTORISEERD VERKEER UIT BINNENSTAD

Het College van B&W heeft nu eindelijk ook door dat de aantrekkelijkheid van de binnenstad niet gediend is met al die rond razende brommers en snorfietsen.  Dat wisten de heren bestuurders natuurlijk al veel langer, maar met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht willen ze er nu eindelijk ook iets aan gaan doen. 
‘Fietsers zijn vanzelfsprekend welkom in de binnenstad. Het is wel de bedoeling dat de fietsen worden gestald op daarvoor aangewezen plaatsen. Om die reden worden er extra fietsparkeerbeugels, zogenaamde fietsnietjes, geplaatst. Verder zijn er openbare fietsenstallingen beschikbaar’, aldus de inleiding van het juichende persbericht. Maar nu komt het:
Met behulp van camera’s en kentekenherkenning worden brom- en snorfietsers binnenkort geweerd uit de Roosendaalse binnenstad. Uiteraard gaat het daarbij om brom- en snorfietsers die niets in de binnenstad te zoeken hebben. Het gaat om een unieke proef, waarbij een camera met kentekenherkenning foto’s maakt van passerende brom- en snorfietsen. Deze foto’s worden vergeleken met de database van ontheffing houders. Degenen die geen ontheffing hebben en dus in overtreding zijn, krijgen een bekeuring thuisgestuurd’.
Het persbericht heeft zijn uitwerking niet gemist.  Instemmende reacties alom, een junior-verslaggever van BN/DeStem tuinde er volledig in en stelde dit daadkrachtige optreden van het Roosendaalse gemeentebestuur  als een voorbeeld voor het Bergse dagelijks bestuur. Zou hij er werkelijk niet aan gedacht hebben dat deze maatregel wel eens iets met de datum 21 maart uitstaande kan hebben.? Een stuitend staaltje journalistieke onnozelheid.   
In de zomer van 2016 verloor een argeloze kat op de Markt het leven door toedoen van een scooter. Omdat tegelijkertijd een commissievergadering werd gehouden in het Raadhuis baarde dit voorval nog al wat opzien en leidde het ook tot brede verontwaardiging in de samenleving. De ter plaatse aanwezige wethouder Cees Lok beloofde op aandringen van raadslid Ton Schijvenaars te bezien welke maatregelen er eventueel genomen kunnen worden tegen deze vorm van scooterterreur. Het bleef echter angstvallig stil in de wethoudersvleugel van het Stadskantoor. Vanuit de gemeenteraad werd er ook niet meer naar geïnformeerd. Daarom klom de PVC maar weer eens in de pen. Dit was de ontluisterende reactie van het Stadskantoor, krap anderhalf jaar (11 augustus 2016) voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
‘Zoals overal in de binnenstad wordt er door de politie frequent gesurveilleerd.  Mochten er onregelmatigheden worden geconstateerd, ook die veroorzaakt door de door u bedoelde (voedselkoerier)brommertjes, zal er uiteraard handhavend worden opgetreden. Het al dan niet plaatsen van een permanente politiepost op de Markt behoort niet tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur. Er zijn bij ons geen gemeenten bekend die met speciale verordeningen een einde hebben gemaakt aan, zoals u dat noemt, de brommerterreur. In dit verband wordt opgemerkt dat het weinig zinvol wordt geacht om verordeningen in te voeren waarvan de naleving ervan uitsluitend door intensieve handhaving en controles moet worden afgedwongen’.
Voortschrijdend inzicht wellicht, maar dit voortschrijdend inzicht komt voor de collegepartijen ‘toevallig’ wel op een uitermate geschikt moment. Bovendien waren er toen al gemeenten die de brommerterreur wel effectief bestreden.  In het persbericht maakt het College voorts bekend  dat het toegangssysteem voor auto- vrachtverkeer, geregeld via verzinkbare palen oftewel pollers die na vertoon van een geldig toegangspasje naar beneden zakken, wordt aangescherpt.  Voor dit systeem, bedoeld voor bewoners, ondernemers en leveranciers die in de binnenstad woonachtig of daar beroepshalve  moeten zijn, blijken echter heel veel toegangspasjes in omloop te zijn.  Fijn dat het College daar nu eindelijk ook achter is. Ook dit is al geruime tijd geleden gesignaleerd vanuit de bevolking.  ‘Op korte termijn wordt iedere toegangspas aan een kenteken gekoppeld. Daarbij wordt meteen bekeken of de ontheffing (nog) rechtsgeldig is en in stand moet blijven’, zo maakt het Stadskantoor bekend.  Naar verwachting zullen alle maatregelen medio 2018 gerealiseerd zijn. ‘Binnenkort’ is immers een rekbaar begrip. Zodra alle maatregelen van kracht zijn, worden bewoners en ondernemers daarover persoonlijk geïnformeerd. Bij de toegangswegen worden bezoekers er op gewezen dat Roosendaal zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer in de binnenstad wil. Het is te hopen dat ons gemeentebestuur ongeacht de samenstelling ook na 21 maart zo voortvarend te werk blijft gaan.